Vergunning voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer

Voor het uitbaten van een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer hebt u een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de gemeente waar u gevestigd bent. De vergunning is  5 jaar geldig.

Voorwaarden

De taxivergunning is een unieke vergunning voor verschillende exploitatievormen. Afhankelijk van het type vervoer dat u wil uitvoeren, gelden specifieke voorwaarden.

Straattaxi

 • Met een vergunning voor straattaxi mag u in heel Vlaanderen uw taxidienst uitbaten. 
 • U vraagt de vergunning aan in de Vlaamse gemeente waar uw exploitatiezetel gevestigd is.
 • De tarieven voor straattaxi’s zijn vrij. U moet zelf uw tarieven bepalen en duidelijk afficheren aan de klant.
 • Een straattaxi hoeft geen gebruik te maken van een taxilicht en een taximeter. Een straattaxi regelt de afspraak en de betaling via een mobiele taxi-app.
 • Met een straattaxi mag u niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi’s komen.
 • Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi’s.

Standplaatstaxi

 • Als u een standplaatstaxi wil uitbaten, vraagt u, naast uw vergunning, een aparte machtiging aan.

Ceremonieel vervoer

 • Voor vervoer in het kader van een ceremonie (trouw, doop, begrafenis …) stelt u bijkomend bij de vergunning een schriftelijke overeenkomst met de klant op.
 • De overeenkomst geldt voor minstens 3 uur aaneensluitend.
 • Voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing.

Openbaar-vervoertaxi

 • Openbaar-vervoertaxi’s kunnen in de toekomst geboekt worden via de Mobiliteitscentrale (nog niet operationeel). De tarieven voor de openbaar-vervoertaxi’s zullen binnen de vervoerregio bepaald worden.

Voertuigen

Ook de voertuigen van een taxidienst moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De voertuigen zijn qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal 9 personen, de bestuurder inbegrepen.
 • De voertuigen moeten in 2020, 2025 en finaal 2030 voldoen aan steeds groenere normen. U krijgt zo de nodige tijd om groenere taxi’s in dienst te nemen.
 • Voor het ceremonieel vervoer kan een uitzondering bekomen worden op deze emissienormen.

Uitbater

Ook aan de persoon aan wie de vergunning verleend wordt, zijn een aantal eisen verbonden:

 • De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft door een leasingovereenkomst.
 • De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • Per exploitant wordt maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen.
 • De exploitant moet Nederlands spreken. Er is een overgangstermijn van 2 jaar na het afleveren van de vergunning om taalniveau B1 (niveau secundair onderwijs) te halen. In tussentijd is niveau A2 (niveau lager onderwijs) voldoende.

Overgangsbepaling

Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuwe vergunning voor het uitbaten van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Voor bestaande taxi- en VVB-exploitanten met een vergunning afgeleverd voor 31 december 2019 geldt een overgangsbepaling waarbij de lopende vergunningen kunnen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven. Vergunningen vanaf 1 januari 2020 vallen meteen onder nieuwe voorwaarden, en moeten bv. bewijs van Nederlandse taalkennis aanleveren.

Procedure

 • Exploitanten en kandidaat-exploitanten vragen hun vergunning of wijzigingen van die vergunning aan via de databank Centaurus 2020.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit en het bewijs van Nederlandse taalkennis van de aanvrager.
 • De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.
 • Een machtiging voor een standplaatstaxi vraagt u aan in de gemeente waar de standplaats gelegen is.

De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar en is hernieuwbaar.

Meebrengen

De kandidaat-vergunninghouder individueel bezoldigd personenvervoer moet de volgende documenten opladen via Centaurus 2020:

 • een kopie van de identiteitskaart
 • de statuten van de firma
 • een uittreksel uit het strafregister van de exploitant, dat hoogstens drie maanden oud is (model 596.1). De aanvraag gebeurt via burgerzaken@merchtem.be.
 • een document waaruit blijkt dat de (kandidaat)exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ)
 • een attest waaruit blijkt dat de (kandidaat)exploitant in orde is met de fiscale lasten
 • bewijsstukken die aantonen dat de (kandidaat)exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing-, of bestelbonnen)
 • Een bewijs van minimale kennis Nederlands op niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Wie over een bewijs van niveau A2 beschikt, krijgt 2 jaar de tijd om niveau B1 te behalen.

Als dienst voor het individueel bezoldigd personenvervoer dien je voor de opmaak van de vergunningskaarten nog volgende documenten in te dienen:

 • kopieën van het verzekeringsbewijs
 • de verzekeringspolis
 • de technische keuring
 • het eenvormigheidsattest
 • het kentekenbewijs
 • de originele prints van de dienststaat (uit de taxameter voor standplaatstaxi's en uit taxi-app voor straattaxi's)
 • het vervoerbewijs van een testrit en het controlerapport (standplaatstaxi's en straattaxi's)
 • een kopie van het testrapport van de taxameter (standplaatstaxi's)

Bedrag

De vergunning wordt afgeleverd tegen een jaarlijkse retributie van 250 of 350 euro per vergund voertuig.

Wetgeving

Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer

Naar top