Veilig, gezond en kwaliteitsvol wonen

Woningkwaliteit

Woningkwaliteitsnormen

Elke woning in Vlaanderen moet aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. We noemen dit de woningkwaliteitsnormen. Deze kwaliteits- en veiligheidsnormen liggen vast in de Vlaamse Codex Wonen.

Conformiteitsattest voor (huur)woningen

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen. Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat je woning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook het agentschap Wonen in Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen in Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.

De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft. Het conformiteitsattest vermeldt ook het maximum aantal toegelaten bewoners. De aanvraag van een conformiteitsattest is in Merchtem gratis en niet verplicht. 

Onderaan deze pagina vind je bij "Downloads" het aanvraagformulier.

Problemen met de woningkwaliteit

Melden van een kwaliteitsprobleem

Heeft je woning gebreken, maar reageert de verhuurder niet op je klacht of weigert hij de nodige werken uit te voeren, dan kan je deze melden bij de gemeente. De gemeente kan dan de waarschuwingsprocedure of de administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid toepassen. Deze procedures zijn gratis. Je hebt ook nog de mogelijkheid om een verzoeningsprocedure te starten via de vrederechter.

Wat kan/moet je eerst zelf doen?

Wat als je het probleem niet zelf kunt oplossen?

Meld je klacht bij de gemeente. Dat kan door het aangifte formulier aangetekend op te sturen of af te geven aan het Woonloket. Onderaan deze pagina vind je bij "Downloads" het aanvraagformulier.

De gemeente onderzoekt jouw klacht

De gemeente onderzoekt eerst of je klachten terecht zijn. Een woningcontroleur van 3WPlus voert een woningonderzoek uit in de huurwoning. Als de gemeente oordeelt dat de klachten terecht zijn,  wordt de waarschuwings- of administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid opgestart.

Waarschuwingsprocedure

Bij de waarschuwingsprocedure zal de gemeente een bemiddelende rol opnemen tussen de huurder en verhuurder en proberen om tot een snel herstel van de gebreken in de woning te komen. De keuze voor deze procedure is afhankelijk van de kans op succes (bv. als de gebreken snel te herstellen zijn).

Wat als je woning niet in orde is?

Administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid

Als de gemeente oordeelt dat de gebreken niet snel kunnen opgelost worden, vraagt ze aan Wonen in Vlaanderen om de woning te controleren en advies te geven over de woningkwaliteit.

Wat als je woning ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard?

Nieuwe Gemeentewet

In noodsituaties gaat de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring niet snel genoeg (wachten op woningonderzoek of advies van Wonen in Vlaanderen, de betrokken partijen horen). In situaties waarbij de veiligheid of de gezondheid van bewoners, omwonenden of passanten in acuut gevaar is, kan de burgemeester zelf optreden. De burgemeester kan in toepassing van artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet alle maatregelen nemen die hij noodzakelijk acht, bijvoorbeeld een bevel tot ontruiming, een bevel om muren te stutten of een onbewoonbaarverklaring, zolang die maatregelen in verhouding staan tot de risico’s.

Regelgeving

Rookmelders

Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook tal van slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Vooral als er ‘s nachts brand uitbreekt, is het risico om niet tijdig wakker te worden groot. Rookmelders vormen dan ook een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Daarom verplicht de Vlaamse overheid de aanwezigheid van rookmelders in alle woningen.

Let op voor CO-vergiftiging

Koolstofmonoxide (CO) is onzichtbaar en reuk- en geurloos. Het gas kan zich onopgemerkt in de woning opstapelen tot levensbedreigende concentraties. Daarom krijg dit giftig en dodelijk gas ook de naam ‘stille doder’.

Asbest

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Maar wat moet je doen als je toch met asbest in aanraking komt?

Naar top