Verplichte teeltvrije strook

De huurders, pachters, eigenaars of gebruikers van een grond in gebruik voor landbouwdoeleinden grenzend aan de openbare weg, zijn verplicht een teeltvrije strook van minimum 80 centimeter evenwijdig met de weg te behouden.

Deze strook wordt gemeten vanaf de rand van de gebetonneerde of geasfalteerde weg zoals bepaald in de atlas van de buurtwegen of in andere plannen van aanleg, en minstens vanaf de rand van het verharde gedeelte met natuurlijke begroeiing.

De strook van 80 centimeter mag niet bewerkt worden met uitzondering van maaien.  Er mogen op deze strook ook geen onkruidverdelgingsmiddelen gebruikt worden of landbouwproducten gestapeld worden.

Indien bovenstaande niet wordt nageleefd, kan een administratieve boete opgelegd worden.

De gemeente houdt zich, onverminderd de toepassing van een administratieve boete, het recht voor de nodige werken uit te voeren om de teeltvrije strook van minimum 80 centimeter te garanderen en dit te doen op kosten en op risico van de eigenaars, huurders en pachters of gebruikers, ieder hoofdelijk.

De administratieve boete kan na iedere nieuwe teelt, wanneer blijkt dat bovenstaande bepalingen niet worden nageleefd, opnieuw worden toegepast.

Naar top