RUP Koeweidestraat - in opmaak

Het gemeentebestuur van Merchtem brengt ter kennis dat, overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de daarop aangebrachte wijzigingen, een start- en procesnota “RUP Koeweidestraat” (ruimtelijk uitvoeringsplan) werd opgemaakt.

Dit RUP beoogt een plaatselijke verschuiving en verbreding van de gemeentelijke weg Koeweidestraat en de herinrichting van het kruispunt Brusselsesteenweg – Koeweidestraat.  Het doel is om de aansluiting van de Koeweidestraat op de Brusselsesteenweg te optimaliseren. Tevens wordt er in de Koeweidestraat gewerkt met een voorsorteerstrook. Met het oog op het verhogen van de verkeersveiligheid, verlegt de gemeente de wegenis op een ander perceel, binnen hetzelfde plangebied dat momenteel voorzien is voor KMO. 

Alvorens verder wordt gegaan met de opmaak van het RUP zal de gemeente een raadpleging van de bevolking voorzien die loopt van maandag 11 maart 2024 tot en met vrijdag 10 mei 2024.

De start- en procesnota liggen tijdens deze periode ter inzage op het gemeentehuis, Nieuwstraat 1 te 1785 Merchtem, dienst omgeving, iedere werkdag van 8 uur tot 12 uur, en bijkomend dinsdag van 13.30 uur tot 20 uur. 

Om de mening te kennen van haar inwoners organiseert de gemeente een participatiemoment op maandag 18 maart tussen 16 uur en 17 uur in de vergaderruimte van de gemeentelijke loods, Koeweidestraat 29.  Het doel van het inspraakmoment is om te informeren en tegelijk kennis en input te verzamelen om zo eventuele alternatieven te bepalen. 

Iedereen kan een reactie, suggestie of opmerking indienen uiterlijk op vrijdag 10 mei 2024 (24 uur) via aangetekend schrijven gericht aan college van burgemeester en schepenen van en te Merchtem,  of tegen ontvangstbewijs af te geven aan het snelloket van campus Nieuwstraat, Nieuwstraat 1 te 1785 Merchtem of digitaal over te maken aan omgeving@merchtem.be

Persoonsgegevens (zoals emailadres, naam en adres) zullen niet opgenomen worden in de scopingnota of in andere documenten die ter beschikking gesteld zullen worden van het publiek.  De inhoud van de inspraakreactie zelf kan wel opgenomen worden in publieke documenten.

Downloads

Naar top