RUP Merchtem centrum deelgebied 1 - goedgekeurd

Datum zitting maandag 28 november 2022

Definitieve vaststelling - RUP Merchtem centrum deelgebied 1

Het gemeentebestuur van Merchtem brengt ter kennis dat, overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de daarop aangebrachte wijzigingen, het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan “Merchtem centrum – deelgebied 1” definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 november 2022.

De periode van mogelijke schorsing door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Regering is verstreken zonder gevolg.

Het RUP “Merchtem centrum – deelgebied 1" ligt ter inzage voor het publiek op het gemeentehuis, dienst Omgeving, Nieuwstraat 1 te 1785 Merchtem, iedere werkdag van 8 tot 12 uur en bijkomend op dinsdag van 13.30 tot 20 uur en is eveneens raadpleegbaar onderaan deze pagina.

De gemeente Merchtem heeft een aantal BPA’S in het centrum herzien door deze om te zetten met behulp van een daarvoor op te stellen “RUP Merchtem Centrum”. De stedenbouwkundige voorschriften van de BPA’s zijn sterk verouderd en dienen te worden geactualiseerd.

Hiermee wil de gemeente de ruimtelijke ontwikkeling van de kern van Merchtem op een duurzame wijze verankeren en de kwaliteit van de leefomgeving en het publieke domein verbeteren.

Merchtem Centrum omvat een groot gebied met verschillende wijken met elk hun eigenheid, waardoor bij de opmaak van het RUP Merchtem Centrum is gekozen voor een gefaseerde benadering.  Daarbij is gekozen voor de aanpak via samenhangende gebieden.

Het RUP deelgebied 1 (centrumgebied) werd tijdens de gemeenteraad van 28 november 2022 definitief vastgesteld.

Het RUP werd opgemaakt conform de geldende richtlijnen van het geïntegreerde planningsproces voor Ruimtelijke uitvoeringsplannen gekoppeld aan een milieueffectenonderzoek. 

Belangrijke data

  • Voorlopige vaststelling door de gemeenteraad van 21 februari 2022
  • Het openbaar onderzoek liep van 1 maart 2022 tot en met 29 april2022
  • Er werd door de gemeenteraad van 24 oktober een verlenging van 60 dagen toegestaan waarbinnen het RUP diende de worden definitief vastgesteld
  • Definitieve vaststelling door de gemeenteraad van 28 november 2022
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad op 24 januari 2023 – NUMAC 20223700201
  • Het RUP gaat definitief in voege 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad, 8 februari 2023
Naar top