Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Live streaming

Wil je de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn live volgen? Dan hoef je daarvoor niet naar de raadzaal van het gemeentehuis te komen. De live streaming biedt je de kans om deze vergaderingen van thuis uit te volgen!

Volg hier de Raad voor Maatschappelijk Welzijn


Data

 • 18 juni 2024*, 20 uur, raadzaal gemeentehuis
 • 26 augustus 2024, 20 uur, raadzaal gemeentehuis
 • 30 september 2024, 20 uur, raadzaal gemeentehuis
 • 21 oktober 2024, 20 uur, raadzaal gemeentehuis
 • 25 november 2024, 20 uur, raadzaal gemeentehuis
 • 16 december 2024, 20 uur, raadzaal gemeentehuis

* Op maandag 17 juni 2024 supporteren we massaal voor de Rode Duivels. De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn worden daarom verplaatst naar dinsdag 18 juni 2024.


Raadpleegomgeving (agenda, notulen, besluiten, ...)


Specifieke opdrachten van de raad voor maatschappelijk welzijn

Samen met het vast bureau bestuurt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het OCMW. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn  beschikt over volheid van bevoegdheid wat betreft de OCMW aangelegenheden.

Haar specifieke opdrachten staan opgesomd in het Decreet van het Lokaal Bestuur van 22 december 2017:

 • het vaststellen van OCMW reglementen 
 • het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget en de budgetwijzigingen en de jaarrekeningen
 • het vaststellen van het organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling
 • het goedkeuren van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten
 • het goedkeuren van het organisatiebeheersingsysteem
 • het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks bestuur
 • het vaststellen van welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur
 • het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, behalve indien de opdracht nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen en onverminderd de bevoegdheden van het vast bureau inzake opdrachten van dagelijks bestuur
 • het stellen van daden van beschikking met betrekking tot roerende en onroerende goederen voor zover de verrichting niet behoort tot de aangelegenheden van dagelijks bestuur en niet nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen
 • het definitief aanvaarden van schenkingen en het aanvaarden van legaten
 • het vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert minstens 10 maal per jaar, in principe elke laatste maandag van de maand, aansluitend op de vergadering van de gemeenteraad (met uitzondering van de vakantiemaand juli). 

De zitting bestaat telkens uit een openbare en indien nodig uit een geheime zitting. Enkel de openbare zitting van de raadsvergaderingen mag door het publiek bijgewoond worden. De raadszittingen gaan door in de raadzaal van het gemeentehuis, campus Nieuwstraat 1.

De agenda of dagorde voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zitting wordt vastgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad.

Samenstelling

Maarten Mast Lijst Van de Burgemeester

Bevoegdheden: 

 • burgerlijke stand
 • personeelszaken
 • natuur en dier
 • groene energie
 • preventie en veiligheid
 • senioren
 • Brussegem (+ kermis)

Functies

Burgemeester
Naar top