Collectieve schuldenregeling

Inhoud

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. Een schuldbemiddelaar beheert uw inkomen in uw plaats en helpt u om op die manier uw schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kunt u terug schuldenvrij door het leven.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling als u met grote structurele schulden worstelt die u onmogelijk binnen een redelijke termijn kunt terugbetalen. Een collectieve schuldenregeling is dus niet bedoeld om tijdelijke betalingsproblemen te regelen.

Handelaars komen net als vennootschapsvormen (nv, bvba,...) niet in aanmerking. Bij structurele schuldproblemen kunnen zij zich beroepen op een faillissement. Bij tijdelijke wanbetalingen kunnen zij beroep doen op de wet 'Continuïteit der ondernemingen'.

Een uitgebreider overzicht van de voorwaarden vindt u op de website van Eerste hulp bij schulden.

Procedure

Verzoekschrift

U vraagt een collectieve schuldenregeling aan met een verzoekschrift in tweevoud bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar u woont.

Om dit verzoekschrift op te stellen gaat u langs bij een OCMW in uw gemeente of een CAW in uw regio. U kunt het verzoekschrift ook zelf opstellen. Informeer u hierover bij de arbeidsrechtbank van uw woonplaats.

Bemiddeling

Als u wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, stelt de rechter een erkend schuldbemiddelaar aan. De schuldbemiddelaar is onafhankelijk en zal dus evenveel rekening houden met uw belangen als met de belangen van uw schuldeisers.

  • Door bemiddeling zal de schuldbemiddelaar tussen u en uw schuldeisers proberen tot een minnelijke aanzuiveringsregeling te komen.
  • Als dit niet lukt, maakt hij daar een verslag van op en kan de rechter op basis daarvan een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen.
  • In uitzonderlijke gevallen kan er een totale kwijtschelding van de schulden gevraagd worden aan de rechter.

Kostprijs

Kost

Een collectieve schuldenregeling is niet gratis. Het is wettelijk vastgelegd hoeveel een schuldbemiddelaar mag aanrekenen. De schuldbemiddelaar zal zijn vergoeding altijd ter goedkeuring moeten voorleggen aan de rechter.

Hebt u niet genoeg geld om uw schuldbemiddelaar te betalen, dan komt het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast tussenbeide.

Naar top