Proclaimer

1. Algemeen

Deze website werd gecreëerd in opdracht van de gemeente Merchtem, Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem. De website en de informatie die erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbind je er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Het gemeentebestuur van Merchtem kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij  het gebruik van de website.

Het gemeentebestuur van Merchtem is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

2. Beheer van informatie

Het gemeentebestuur van Merchtem levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Het gemeentebestuur van Merchtem kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website.

Mocht de weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert het gemeentebestuur van Merchtem zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd  worden naar ict@merchtem.be. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door het gemeentebestuur van Merchtem aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

3. Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten, beelden,…) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier te beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan het gemeentebestuur van Merchtem. Het gemeentebestuur van Merchtem en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site.

Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht bescherm worden waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

4. Links naar websites beheerd door derden

Het gemeentebestuur van Merchtem plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Het gemeentebestuur van Merchtem geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet verantwoordelijk gesteld worden. Het gemeentebestuur van Merchtem aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt het gemeentebestuur van Merchtem zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan het gemeentebestuur via ict@merchtem.be. Het gemeentebestuur van Merchtem behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

5. Persoonsgegevens

Het gemeentebestuur van Merchtem verzamelt geen persoonsgegevens tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer jouw persoonsgegevens verstrekt aan het gemeentebestuur dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Het gemeentebestuur verwerkt de persoonsgegevens om hem of haar een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hem of haar in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van  de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie. Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat het gemeentebestuur persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft  de gebruiker aan het gemeentebestuur de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden. Op aanvraag verleent het gemeentebestuur van Merchtem aan de bezoekers van de website toegang tot eventuele informatie die er van hen bijgehouden wordt. De gebruiker heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren of  te laten verwijderen uit het databestand. Hiertoe kan het gemeentebestuur gecontacteerd worden op ict@merchtem.be.

6. Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe…

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
  • geen zodanig gebruik van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt;
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging zoals, zoals onder meer, doch niet uitsluitend de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervisrussen of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.

Het gemeentebestuur van Merchtem behoudt elk rechten om de gebruiker in gebreke te stellen en of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

7. Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.

8. Contactgegevens

Gemeente Merchtem
Nieuwstraat 1
1785 Merchtem
052 38 11 70
info@merchtem.be 

COOKIES

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

2. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens jouw voorkeur onthouden, of bijhouden of je reeds gevraagd werd  om deel  te nemen aan een enquête zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

3. Performantie-cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan  te passen  aan de wensen  van de bezoekers  en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie  die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand  van jouw IP-adres, onder andere internetverkeersgegevens en gegevens over jouw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren.

4. Beheer van cookies

Via jouw browserinstellingen kunt de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/.

Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer of mobiel apparaat.

Naar top