RUP KWZI Peizegem - goedgekeurd

De gemeenteraad van Merchtem heeft op maandag 18 december 2023 het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) KWZI Peizegem definitief vastgesteld. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant en het departement omgeving hebben nu 45 dagen tijd om het plan al dan niet te schorsen, nadien wordt het RUP in het Staatsblad gepubliceerd. Veertien dagen na publicatie is het RUP definitief, dit zal rond begin maart 2024 zijn.

Het doel van het RUP is om de aanleg van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) mogelijk te maken. Deze kan dan het afvalwater zuiveren van Peizegem, afvalwater dat momenteel ongezuiverd in de omliggende grachten terecht komt. De grootte is berekend op 2500 IE.

Dit dossier heeft reeds een lange geschiedenis. In 2006 werd het project opgedragen aan Aquafin, tussen de drie betrokken gemeenten werd toen niet tot een consensus gekomen over de locatie. In 2021 pikte Aquafin de taak opnieuw op en werden alternatieven onderzocht, zoals het aansluiten op het bestaande RWZI van Merchtem of Dendermonde, wat voor beide uiteindelijk niet mogelijk bleek. Er werd opnieuw in overleg gegaan met de verschillende gemeenten, zo werd tot de huidige locatie langsheen de Peisegemstraat gekomen. De betrokken adviesinstanties, zijnde het departement omgeving, het departement Landbouw en Visserij, de provinciale technische dienst en het Agentschap Natuur en Bos, konden zich ook achter deze locatie scharen.

Het definitief goedkeuren van het RUP is een eerste concrete stap in de goede richting. Voor het aanleggen van het KWZI dient nog een omgevingsvergunning verkregen te worden en er dienen nog aanzienlijke werken uitgevoerd te worden aan de riolering om het afvalwater tot aan de zuiveringsinstallatie te krijgen. Aquafin verwacht in 2027 operationeel te kunnen zijn.

Dit is een noodzakelijk project om te realiseren, waar de natuur minder belast wordt met afvalwater. Uit het dossier is duidelijk gebleken dat er weinig tot geen overlast naar de buren te verwachten is. Het verlies aan herbevestigd agrarisch gebied wordt gecompenseerd via een ander RUP.

Het volledige RUP KWZI Peizegem werd gepubliceerd op het DSI-loket onder het nummer RUP_23052_214_00005_00001 en in het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2024 – NUMAC 2024700394. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing in het Belgisch Staatsblad.

Naar top