Gemeenteraad

Live streaming

Wil je de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn live volgen? Dan hoef je daarvoor niet naar de raadzaal van het gemeentehuis te komen. De live streaming biedt je de kans om deze vergaderingen van thuis uit te volgen!

Volg hier de gemeenteraad


Data

 • 25 maart 2024, 20 uur, raadzaal gemeentehuis
 • 29 april 2024, 20 uur, raadzaal gemeentehuis
 • 27 mei 2024, 20 uur, raadzaal gemeentehuis
 • 17 juni 2024, 20 uur, raadzaal gemeentehuis
 • 26 augustus 2024, 20 uur, raadzaal gemeentehuis
 • 30 september 2024, 20 uur, raadzaal gemeentehuis
 • 21 oktober 2024, 20 uur, raadzaal gemeentehuis
 • 25 november 2024, 20 uur, raadzaal gemeentehuis
 • 16 december 2024, 20 uur, raadzaal gemeentehuis

Raadpleegomgeving (agenda, notulen, besluiten, ...)


Specifieke opdrachten van de gemeenteraad

Samen met het college van burgemeester en schepenen bestuurt de gemeenteraad de gemeente. De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is. Haar specifieke opdrachten staan opgesomd in het Decreet van het Lokaal Bestuur van 22 december 2017:

 • het vaststellen van gemeentelijke reglementen en het bepalen van straffen en administratieve sancties op de overtreding van die reglementen
 • het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget en de budgetwijzigingen en de jaarrekeningen
 • het vaststellen van het organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling- het oprichten van extern verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen
 • het goedkeuren van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten
 • het aanstellen en ontslaan van de algemeen directeur en de financieel directeur, alsook de sanctie- en de tuchtbevoegdheid ten aanzien van deze personeelsleden
 • het goedkeuren van het organisatiebeheersingsysteem
 • het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks bestuur
 • het vaststellen van welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur
 • het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, behalve indien de opdracht nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen en onverminderd de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen inzake opdrachten van dagelijks bestuur
 • het stellen van daden van beschikking met betrekking tot roerende en onroerende goederen voor zover de verrichting niet behoort tot de aangelegenheden van dagelijks bestuur en niet nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen
 • het definitief aanvaarden van schenkingen en het aanvaarden van legaten
 • het inrichten van adviesraden en overlegstructuren
 • het vaststellen van de gemeentebelastingen en retributies
 • het vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling

De gemeenteraad vergadert minstens 10 maal per jaar, in principe elke laatste maandag van de maand, vanaf 20 uur (met uitzondering van de vakantiemaand juli). 

De zitting bestaat telkens uit een openbare en indien nodig uit een geheime zitting. Enkel de openbare zitting van de raadsvergaderingen mag door het publiek bijgewoond worden. De raadszittingen gaan door in de Raadzaal van het gemeentehuis, campus Nieuwstraat 1.

De agenda of dagorde voor de gemeenteraadszitting wordt vastgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad.


Extranet voor gemeenteraadsleden


Samenstelling

Maarten Mast Lijst Van de Burgemeester

Bevoegdheden: 

 • burgerlijke stand
 • personeelszaken
 • natuur en dier
 • groene energie
 • preventie en veiligheid
 • senioren
 • Brussegem (+ kermis)

Functies

Burgemeester

David De Valck Lijst Van de Burgemeester

Bevoegdheden:

 • financiën en begroting
 • kerkraden
 • kunstonderwijs
 • afvalbeleid
 • cultuur
 • Vlaamse aangelegenheden
 • toerisme
 • AGB
 • markten
 • lokale economie
 • Hamme (+ kermis)

Functies

2de schepen
Naar top