Financieel directeur

De financieel directeur wordt door de gemeenteraad aangesteld en geëvalueerd. De financieel directeur verricht een deel van zijn taken onder de functionele leiding van de algemeen directeur.

De taken die onder functionele leiding worden uitgeoefend zijn de volgende:

  • het opstellen, in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan;
  • het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijks budget en van de budgetwijzigingen, het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen;
  • het voeren en het afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de inventaris, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening;
  • het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering in de ruimste zin;
  • het thesauriebeheer.

Er is ook een belangrijk takenpakket dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid uitoefent.

Het betreft onder meer:

  • de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact;
  • het debiteurenbeheer, vooral de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten;
  • de taken van rekenplichtige die door of krachtens het decreet aan de financieel directeur werden toevertrouwd;
  • de rapportering aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen die minstens een overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, alsook de evolutie van de budgetten omvat.
Naar top