Bekendmaking gemeente Merchtem – RUP’s Merchtem centrum

BEKENDMAKING

GEMEENTE MERCHTEM – RUP’s MERCHTEM CENTRUM

Het gemeentebestuur van Merchtem brengt ter kennis dat, overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de daarop aangebrachte wijzigingen, een start- en procesnota “RUP’s Merchtem Centrum” (ruimtelijk uitvoeringsplan) werd opgemaakt voor het herzien van een aantal BPA’s (bijzonder plan van aanleg) in het centrum van Merchtem.  Hiermee wil de gemeente de ruimtelijke ontwikkeling van de kern van Merchtem op een duurzame wijze verankeren en de kwaliteit van de leefomgeving en het publieke domein verbeteren.  De startnota geeft de eerste planopties aan en onderbouwt en motiveert deze opties.

Alvorens verder wordt gegaan met de opmaak van de RUP’s, zal de gemeente een raadpleging van de bevolking voorzien die loopt van 30 april 2019  tot en met 28 juni 2019.

De start- en procesnota liggen tijdens deze periode ter inzage op het gemeentehuis, Nieuwstraat 1 te Merchtem, dienst omgeving, iedere werkdag van 8 uur tot 12 uur, en bijkomend dinsdag van 13.30 uur tot 20  uur.  De nota’s zijn eveneens raadpleegbaar onderaan deze pagina.

Om de mening te kennen van haar inwoners organiseert de gemeente ook een participatiemoment. 

Dit moment zal plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis, Nieuwstraat 1 te 1785 Merchtem op dinsdag 14 mei 2019  tussen 17 uur en 20 uur. Het doel van dit inspraakmoment is om de inwoners te informeren en tegelijkertijd kennis en input te verzamelen om zo eventuele alternatieven te bepalen. Iedereen is van harte welkom om langs te komen.

Iedereen kan een reactie, suggestie of opmerking indienen uiterlijk op 28 juni 2019 – 12 uur via aangetekend schrijven gericht aan college van burgemeester en schepenen van en te Merchtem,  of tegen ontvangstbewijs af te geven aan het snelloket van campus Nieuwstraat, Nieuwstraat 1 te 1785 Merchtem, of digitaal over te maken aan omgeving@merchtem.be.  Hiervoor kan u ook het inspraakformulier gebruiken.  Dit is te downloaden via de gemeentelijke website, aan te vragen via mail via omgeving@merchtem.be, of te bekomen aan het snelloket van campus Nieuwstraat.

Persoonsgegevens (zoals emailadres, naam en adres) zullen niet opgenomen worden in de scopingnota of in andere documenten die ter beschikking gesteld zullen worden van het publiek.  De inhoud van de inspraakreactie zelf kan wel opgenomen worden in publieke documenten.

Naar top