OCMW-raad

Art.51 van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de Organisatie van de OCMW’s

§ 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd.

§ 2. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bepaalt het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en kan daartoe algemene regels vaststellen.

§ 3. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de reglementen vast van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Die kunnen betrekking hebben op het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en op het inwendige bestuur ervan.