naar top

Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning van kracht in alle lokale besturen in Vlaanderen. De omgevingsvergunning vervangt de vroegere stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en verkavelingsvergunning.

Als je werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat je een vergunning aanvraagt. Je hebt dus een vergunning nodig als je  gaat:

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Werken mogen niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Verschillende kleine werken op en rond een gebouw zijn vrijgesteld van vergunning of zijn meldingsplichtig. Via www.omgevingsloketvlaanderen.be/gebouw kan je controleren of je al dan niet een vergunning nodig hebt voor de werken die je wenst uit te voeren. Om helemaal zeker te zijn, kan je het best altijd vooraf contact opnemen met de gemeente.

Hoe aanvragen

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.

Alle lokale dossiers moeten worden ingediend in het digitaal loket:

 • projecten met verplichte medewerking van een architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen.

Elke omgevingsvergunning wordt vanaf de bekendmaking gedurende 30 dagen gepubliceerd. 

Beroep instellen

Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een omgevingsvergunning. Je maakt deel uit van het betrokken publiek als je als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.

 • Dien het beroep in binnen 30 dagen die ingaan op de dag volgend op de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
 • Bezorg gelijktijdig per aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van je beroepsschrift aan:
  • De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vind je in de beslissing.
  • Het college van burgemeester en schepenen van Merchtem – Nieuwstraat 1 – 1785 Merchtem
  • De deputatie van Vlaams-Brabant, dienst vergunningen, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
 • Vermeld in je beroepschrift het volgende:
  • Je naam en adres en het feit dat je beroep instelt als lid van het betrokken publiek
  • De referentie
  • De redenen waarom je beroep aantekent.
  • Een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de aangifte van de omgevingsvergunning
  • Of je gehoord wenst te worden.
 • Stort een dossiertaks van 100 euro op rekening van de provincie op het nummer:
  • IBAN: BE55 0910 2163 2544 BIC: GKCCBEBB
  • Provincie Vlaams-Brabant, diverse ontvangsten, Provincieplein 1, 3010 Leuven
  • Verplichte mededeling: RMT-VGN-naam gemeente(n) aanvraag + naam beroepsindiener
 • Voeg het betalingsbewijs toe aan je beroepschrift

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 12 04
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u
Morgen gesloten

Deel deze pagina