naar top

Participatiemoment RUP’s Merchtem centrum op 14 mei 2019

RUP’s Merchtem centrum

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming en voorschriften op delen van haar grondgebied vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de voorschriften van de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet.

De RUP’s Merchtem Centrum zijn een herziening van een aantal BPA’s (Bijzonder Plan van Aanleg). Een BPA is de term voor een stedenbouwkundig plan voor een gemeente of een deel van een gemeente. Met deze RUP’s wil de gemeente de kern van Merchtem zo functioneel mogelijk maken. Door wonen, werken en voorzieningen met elkaar te verweven en te verbinden via meer ruimte voor voetgangers en fietsers, wordt een aantrekkelijke kern op mensenmaat gevormd.  Het versterken van de aanwezige groenstructuren en het vermijden van verkeershinder krijgen extra aandacht.  De gemeente wenst deze kans aan te grijpen om maximaal in te zetten op kwalitatieve en aangename publieke ruimtes en pleinen.  Daarom wenst de gemeente een aantal BPA’s te herzien door deze om te zetten door RUP’s.  De stedenbouwkundige voorschriften behorende bij de bestaande BPA’s zijn sterk verouderd en dienen geactualiseerd te worden.  Het opstellen van een visie voor de kern zorgt ervoor dat de verschillende BPA’s in een samenhangende ruimtelijke structuur worden verankerd en door middel van RUP’s  het functioneren van de kern optimaliseren.

STAP PER STAP 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan legt een vrij lange administratieve weg af vooraleer het van kracht wordt. Momenteel bevinden we ons nog in de beginfase van het proces. De start- en procesnota zijn goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 maart 2019. Deze liggen van 30 april tot en met 28 juni 2019 ter inzage in het gemeentehuis. In de startnota worden de context, doelstelling, reikwijdte, detailleringsgraad, voorziene planonderdelen en de te onderzoeken effecten omschreven. De procesnota omschrijft dan weer het volledige planningsproces.

SAMEN MET DE BUURTBEWONERS

De gemeente wil buurtbewoners al in een vroeg stadium de kans geven om mee te denken. Op basis van de eerste planopties in de startnota wordt er een eerste participatiemoment georganiseerd op dinsdag 14 mei van 17.00 uur tot 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Nieuwstraat te 1785 Merchtem. Het doel van dit inspraakmoment is om de inwoners te informeren en tegelijkertijd kennis en input te verzamelen om zo eventuele alternatieven te bepalen. 

Iedereen kan een reactie, suggestie of opmerking indienen, dit kan eventueel via het inspraakformulier.

Dit inspraakformulier is te downloaden via de gemeentelijke website www.merchtem.be, aan te vragen via mail omgeving@merchtem.be of te bekomen aan het snelloket van campus Nieuwstraat.

Inspraakreacties kunnen ingediend worden tot uiterlijk 28 juni 2019 – 12 uur tegen ontvangstbewijs aan de snelloket van het gemeentehuis, via aangetekend schrijven gericht aan college van burgemeester en schepenen van en te Merchtem of digitaal over te maken aan omgeving@merchtem.be

Persoonsgegevens (zoals emailadres, naam en adres) zullen niet opgenomen worden in de scopingnota of in andere documenten die ter beschikking gesteld zullen worden van het publiek.  De inhoud van de inspraakreactie zelf kan wel opgenomen worden in publieke documenten.

Gepubliceerd op maandag 29 april 2019
Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 12 04
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u
Morgen open van 8u tot 12u

Op zaterdag enkel burgerzaken (8.30 - 11.30 uur)

Deel deze pagina