naar top

Besluitenlijst gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn t.e.m. juli 2019

Op de website Raadpleegomgeving – Merchtem kan je alle besluiten vanaf 1 augustus 2019 raadplegen. Je kan deze opzoeken via de kalender of via de zoekfunctie.   

Bekendmaking besluitenlijsten

Het Decreet Lokaal Bestuur verplicht de lokale besturen om de besluiten van een aantal van hun politieke organen op een lijst te publiceren op hun website binnen de 10 dagen nadat ze genomen zijn. 

Indien je een besluit wenst in te kijken of er een afschrift van te ontvangen dan moet je een aanvraag indienen. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren. 
Je kan je aanvraag per brief (Gemeentebestuur Merchtem, Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem) of per e-mail (secretariaat@merchtem.be) richten aan het gemeentebestuur. 

In de aanvraag moet je duidelijk de volgende zaken vermelden: 
- je naam en adres (indien je de aanvraag indient voor een andere persoon, moet je ook de identiteitsgegevens van deze persoon vermelden); 
- welk besluit je graag wil inzien of een afschrift van wil krijgen; 
- eventueel de vorm waarin je de gevraagde informatie wil ontvangen. 

Indien de gevraagde documenten van persoonlijke aard is, moet je aantonen dat je rechtstreeks en persoonlijk in je rechtssituatie kan worden geraakt door ofwel: 
- de informatie; 
- de beslissing waarop de informatie betrekking heeft; 
- de beslissing ter voorbereiding waarvan het document dat de informatie bevat, is opgesteld. 

Onder informatie van persoonlijke aard wordt verstaan: informatie die betrekking heeft op een beoordeling of een waardeoordeel, of die de beschrijving van een gedrag bevat van een bij name genoemd of een gemakkelijk identificeerbare natuurlijke persoon. Dit is evenwel niet van toepassing als de aanvraag betrekking heeft op: 
- informatie van persoonlijke aard over de aanvrager zelf; 
- milieu-informatie; 
- bestuursdocumenten die meer dan dertig jaar geleden opgemaakt of ontvangen zijn; 
- bestuursdocumenten die aangevraagd worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek als vermeld in artikel II.38 van bestuursdecreet van 7 december 2018. 

Als uw aanvraag betrekking heeft op milieu-informatie kan je zelf een redelijke termijn voorstellen waarin je de informatie wil ontvangen en bijkomend vragen welke meetmethodes gebruikt zijn om de informatie samen te stellen, met inbegrip van de methodes voor analysering, monstername en voorbehandeling van de monsters. 

Meer info: decreet Openbaarheid van bestuur van 23 maart 2004 en het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Tegen de besluiten genomen door het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau kan je klacht indienen en dit binnen een periode van 30 dagen, volgend op de dag van de bekendmaking van de besluitenlijsten op deze pagina. Dit kan eenvoudig door een digitaal formulier in te vullen dat ter beschikking staat op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 12 05
e-mail
Vandaag gesloten

Deel deze pagina