naar top

BPA 1 Sint-Janstraat wordt vervangen door RUP Sint Janstraat

Dit plan is gelegen in het centrum van Merchtem, en omhelst een deel van de straten Sint-Jansstraat – Dendermondestraat – Gasthuisstraat.

BPA werd goedgekeurd op 27 augustus 1997. 

Bovenstaande BPA werd vervangen door RUP Sint Janstraat (goedgekeurd op 26 november 2018).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nu alle beroepstermijnen verstreken zijn, is de procedure omtrent het RUP Sint Janstraat volledig afgerond. Hieronder vind je meer informatie over dit project terug.

Wat is een RUP?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bestemming en voorschriften op delen van haar grondgebied vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen vervangen de voorschriften van de gewestplannen die werden goedgekeurd in 1977. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet.

Doel van het RUP

RUP Sint Janstraat is een belangrijk gebied voor de gemeente door onder andere de ligging op de grens van het centrum van Merchtem, de aanwezigheid van de campus van het OCMW en het bijhorende park en door de verschillende andere strategische locaties zoals de sporthal en de verschillende scholen.

Het oorspronkelijk bijzonder plan van aanleg (BPA) dateert uit 1997 en was ondertussen verouderd. Bijkomend is er ook een signaalgebied (watergevoelig gebied) gelegen in het projectgebied en vraagt de Vlaamse Overheid aan de gemeentebesturen om vast te leggen wat ze met deze gebieden wensen te doen. Omwille van deze redenen nam het gemeentebestuur het initiatief tot het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan, ter vervanging van het oude BPA.

Grootste wijzigingen

 • Het Lijsterbespark wordt volledig aangeduid als zone voor waterbeheersing en waterlopen en wordt zo gevrijwaard van bebouwing en verharding. Hierdoor wordt het stukje natuur in de kern van Merchtem bewaard.
 • De voorschriften in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen worden aangepast naar de hedendaagse noden.
 • Voor de site Staels wordt de mogelijkheid voorzien om de gebouwen te herbestemmen naar woningen, zo wordt de verdere leegstand en verkrotting van dit industrieel gebouw vermeden. In de zones voor wonen palend aan het openbaar domein is het niet mogelijk om hoger of dieper te bouwen dan mogelijk was sinds 1997. Het voorzien van meergezinswoningen is wel mogelijk gemaakt.
 • Om de woonkwaliteit van een meergezinswoning te kunnen garanderen werd door de gemeenteraad de stedenbouwkundige verordening bijkomende normen inzake het uitrustingsniveau bij meergezinswoningen goedgekeurd op 26 november 2018. Hierin werd opgenomen wat de gemiddelde oppervlakte per wooneenheid dient te zijn, hoeveel parkeerplaatsen er per wooneenheid voorzien dienen te worden, enzovoort.

Belangrijke data

 • Initiatief college van burgemeester en schepenen: 26 juni 2014
 • Verlening opdracht aan studiebureau Antea Group: 2 oktober 2014
 • Eerste voorlopige vaststelling door gemeenteraad: 24 april 2017
 • Tweede voorlopige vaststelling door gemeenteraad: 29 januari 2018
 • Definitieve vaststelling door gemeenteraad: 26 november 2018
 • Publicatie in Belgisch Staatsblad: 18 januari 2019
 • Verstrijken beroepstermijn deputatie en departement omgeving: 19 maart 2019
 • Verstrijken beroepstermijn bij Raad van State: 18 april 2019

De stedenbouwkundige voorschriften, het grafisch plan en alle andere documenten van het RUP kunnen geraadpleegd worden op de website van de gemeente of kunnen opgevraagd worden via de dienst Omgeving.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 12 04
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u en 13u30 tot 20u
Morgen open van 8u tot 12u

Deel deze pagina