Bekendmakingen omgevingsvergunningen

Elke omgevingsvergunning wordt vanaf de bekendmaking gedurende 30 dagen gepubliceerd. 

Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Je maakt deel uit van het betrokken publiek als je als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Dien het beroep in binnen 30 dagen die ingaan op de dag volgend op de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig per aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van je beroepsschrift aan:

 • De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
 • Het college van burgemeester en schepenen van Merchtem – Nieuwstraat 1 – 1785 Merchtem
 • De deputatie van Vlaams-Brabant, dienst vergunningen, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

Vermeld in je beroepschrift het volgende:

 • Je naam en adres en het feit dat u beroep instelt als lid van het betrokken publiek.
 • De referentie
 • De redenen waarom je beroep aantekent.
 • Een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de aangifte van de
 • omgevingsvergunning.
 • Of je gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op rekening van de provincie op het nummer:

 • IBAN: BE55 0910 2163 2544 BIC: GKCCBEBB
 • Provincie Vlaams-Brabant, diverse ontvangsten, Provincieplein 1, 3010 Leuven
 • Verplichte mededeling: RMT-VGN-naam gemeente(n) aanvraag + naam beroepsindiener
 • Voeg het betalingsbewijs toe aan je beroepschrift

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.